Ga direct naar

Kustlaboratorium

In West Zeeuws-Vlaanderen wordt momenteel Waterdunen aangelegd, een groot natuur- en recreatiegebied waarin zilte natuur grootschalig wordt ontwikkeld en mogelijkheden voor recreatie worden gecreëerd. De regio West Zeeuws-Vlaanderen kampt met sociaal economische problemen en met Waterdunen hopen opdrachtgevers Provincië Zeeland, Gemeente Sluis, Molecaten Groep, waterschap Scheldestromen en stichting Het Zeeuwse Landschap het gebied nieuwe impuls te geven.

In het project “Aquacultuur in plangebied Waterdunen: studie naar locatie en inrichting”  heeft de Onderzoeksgroep Aquaculture in Delta Areas voor opdrachtgever Het Zeeuwse Landschap concrete aanbevelingen gedaan voor kansrijke locaties en inrichting van aquacultuur activiteiten: voornamelijk het telen van zilte gewassen en schelpdieren. De rapportage met aanbevelingen beslaat drie onderwerpen: schelpdierteelt (grow-out) in het krekensysteem, land-based aquacultuur (zilte gewassen en schelpdiernursery) nabij Hof Waterdunen, en een verkenning naar schelpdier grow-out in een aan te leggen bassin nabij het inlaatkanaal van het plangebied Waterdunen. Van de verschillende onderwerpen zijn kaarten gemaakt met zoekgebieden voor de verschillende soorten en kweeksystemen. Hieronder de meest belangrijke bevindingen voor wat betreft de inrichting: 

Schelpdierteelt in het krekensysteem
Off-bottom kweekmethoden voor oesters en mosselen lijken het meest geschikt voor het concept Waterdunen/Kustlab: mosselhangcultuur, oesters in zakken op tafels, aan lijnen met het flip-over systeem of aan lijnen in mandjes zijn bewezen vormen van off-bottom kweeksystemen. Voor wat betreft het voedsel in het systeem, en daarmee samenhangend, de draagkracht: achterin het krekensysteem zal de verversing van het water minder zijn, ook de stroomsnelheid is daar, hoewel binnen de voor schelpdieren geschikte range, laag. Dat houdt in dat de productie daar naar alle waarschijnlijkheid minder hoog zal zijn dan in delen waar de stroomsnelheid hoger is en meer verversing plaatsvindt. Aanvoer van larven vanuit de Noordzee en reproductie door de gekweekte schelpdieren zorgen voor een verhoging van de totale schelpdierstock in het krekensysteem en zal invloed hebben op de draagkracht van het systeem voor schelpdieren.

Land-based aquacultuur nabij Hof Waterdunen
De grondsoort nabij ’t Hof Waterdunen is kleiachtig slib tot klei, geschikt voor de kweek van zeekraal en zeekool. Zeeaster heeft de voorkeur voor zandigere grond, bijmenging met zand is dan plaatselijk een mogelijkheid. Kleinere testpercelen kunnen afgewisseld worden met grootschaliger kweek van commerciële soorten.

De toepassing voor schelpdierbassins ligt vooral in het afharden van hatchery (oester)broed, de zogenaamde nurseryfase, alvorens de schelpdieren in het krekensysteem verder opgekweekt worden tot consumptieformaat. De bodem van de bassins moet bij voorkeur gesitueerd worden op of boven 0.65m NAP (grondwaterstandsopbolling), en uitgevoerd in dichte klei om wegzijging van het water te voorkomen. Voor bemesting van de algen en eventueel geheel of gedeeltelijk vullen van de algenbassins is het gebruik van zout grondwater een optie.

Schelpdier grow-out nabij het inlaatkanaal
De samenstelling (absolute zwevend stof gehalte en aandeel voedsel) van het inkomende water in het inlaatkanaal en de variatie daarvan over de waterkolom, het getij en over het groeiseizoen van de schelpdieren is op basis van de best beschikbare informatie alsnog onzeker. Het advies is gegeven om te wachten met de aanleg van het bassin totdat monitoring van het inkomende water meer inzicht bied in de samenstelling. Afgezien van de huidige onzekerheid in samenstelling van het water, geven de hydrologische modelresultaten aan dat er bij een voldoende brede doorlaat (> 10 meter), genoeg water door het bassin kan stromen om de grow-out van oesters/schelpdieren mogelijk te maken, met stroomsnelheden die grotendeels binnen de gestelde bandbreedte vallen (ter voorkoming van sedimentatie en ter voorkoming van remming filtratie schelpdieren).

Het project liep van 1 september 2014 tot 1 juni 2015. De onderzoeksgroep Aquaculture in Delta Areas was opdrachtnemer in dit project. Dit project wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning vanuit OP Zuid en de Postcodeloterij.