Ga direct naar

FACET


Het Interreg 2 Zeeën project FACET wil ondernemers in de toeristische sector stimuleren circulaire oplossingen toe te passen binnen hun bedrijf, zodat er nieuwe duurzame verdienmodellen ontstaan. Met een sterk consortium van projectpartners uit België, Nederland, Frankrijk en Engeland wordt geëxperimenteerd met circulaire toepassingen op het gebied van accommodaties, afvalreductie, verpakkingen, energie, water en gezamenlijke inkoop.

De 2 Zeeënregio (langs het Kanaal en de Noordzee van België, Engeland, Frankrijk en Nederland) is van oudsher een toeristische bestemming met een sterke impact op de regionale economie. Volgens de VN-Wereldtoerisme organisatie zal het toerisme in deze regio met 5 % tot 8 % toenemen in de periode van 2010 - 2050. Maar toerisme brengt ook massaconsumptie van grondstoffen met zich mee. Wereldwijd groeit deze massaproductie met 92% waterverbruik en 189% landgebruik (Tourism Watch). Hierdoor ontstaat druk op de reeds beperkte grondstoffen in de regio, waar industrie, landbouw en toerisme op concurreren.

Het is duidelijk dat hier gezocht moet worden naar een circulaire oplossing, om te zorgen dat toerisme economisch gunstig blijft. De corona crisis verplicht momenteel velen om stil te staan. Een mooi moment om te kijken hoe we onze maatschappij en economie hebben ingericht en hoe we onze systemen na de crisis willen opbouwen.

Meerdere kleine pilots
Verspreid over het 2 Zeeën gebied, ontwikkelt FACET lokaal diverse praktische, laagdrempelige en kleinschalige pilot- en demonstratieprojecten. Op die manier kunnen ondernemers praktische kennis en ervaring opdoen om businessmodellen circulair te maken. Er wordt vanuit FACET expertise en ondersteuning geboden bij het opzetten van deze pilots.

Samenwerkingsgroepen
Tegelijkertijd worden lokale en regionale samenwerkingsgroepen opgezet tussen bedrijven binnen en buiten de toeristische sector, toeleveranciers en keten-partijen. Deze communities van samenwerkende partijen worden versterkt door betrokkenheid van lokale overheden, financiers en eindgebruikers (toeristen en inwoners). Door het betrekken van overheden wordt gekeken hoe gezamenlijk uitdagingen binnen bestaande regelgeving kunnen worden aangepakt. Ook wordt gezocht naar passende financieringsconstructies voor realisatie van circulaire concepten. Door deze samenwerking moet de invoering van circulariteit toenemen.

Hoewel toeristen, de eindgebruikers van het toeristisch product, niet meegenomen worden in de pilotprojecten, zullen de demonstraties hen het meeste voordeel opleveren. Op deze manier blijft de kwaliteit van hun ervaring en beleving van het gebied gewaarborgd.

Kennisdelen
Bewustwording van bedrijven in de toeristische sector over circulaire economie, nieuwe verdienmodellen en andere samenwerkingsvormen zijn belangrijke aandachtspunten binnen het project. Daarom worden opgedane best practices zowel regionaal als internationaal gedeeld en uitgewisseld op o.a. de FACET wikipagina. Hiermee wordt praktijkkennis opgebouwd en krijgen ondernemers steun bij het veranderen naar een circulaire bedrijfsvoering/circulair verdienmodel. Met het project FACET wordt bijgedragen aan het stimuleren van de toeristische onderneming om circulaire toepassingen te ontwikkelen en toe te passen.

Bekijk de FACET wikipagina voor meer informatie >>

Partners
Nederland: NV Economische Impuls Zeeland, HZ University of Applied Sciences, Camping en Villapark De Paardekreek
België: Westtoer, De Blauwe Cluster
Verenigd Koninkrijk: Greenwich University, Norfolk County Council
Frankrijk: Ademe, Agence de la transition écologique

Het project is gestart vanaf januari 2020 en loopt tot maart 2023. De totale omvang van het project bedraagt € 3.890. 351 euro.

Interreg 2 Zeeën
Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België. Het Programma is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO en heeft een totaalbudget van 241 miljoen euro om projecten te ondersteunen voor de periode van 2014 tot 2020. De doelstelling is het ontwikkelen van een innovatief, kennis- en onderzoeksgebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied, waar natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en de groene economie wordt bevorderd.


Onderzoekers

Margot Tempelman Projectleider FACET
Mariska Polderman-Karreman Projectmanager
Myrthe Naus Projectmedewerker