Een brede coalitie van onderzoeksinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties is begonnen aan het project ‘Werken met waterlandschappen’. HZ University of Applied Sciences is met het lectoraat Building with Nature één van de deelnemers.

In het vierjarige project wordt natuurinclusieve inrichting van grote wateren gekoppeld aan economische verdienmodellen voor recreatie, landgebruik en waterbouw. De deelnemers hopen vanuit drie bestaande proeftuinen in Nederland van elkaar te leren en willen met elkaar verdienmodellen ontwikkelen.

De proeftuinen zijn het achteroeverconcept in Koopmanspolder, een dubbele dijk bij Eems-Dollard en het herstel van intergetijdegebieden in de Zuidwestelijke Delta.

Toepasbaar

De coalitie wil kijken of de verdienmodellen ook toepasbaar zijn in de rest van Nederland. Het project komt voort uit de programmatische aanpak grote wateren van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarin draait het vooral om biodiversiteit en een robuuste natuur. ‘Werken met waterlandschappen’ denkt dat het centraal stellen van economisch (mede)gebruik in plaats van publieke taken als waterberging, biodiversiteit en klimaatadaptatie bijdraagt aan het draagvlak.

Experimenteren

De deelnemers leren van elkaar via bootcamps. Ze willen volop experimenteren, bijvoorbeeld door gebieden creatief in te richten, veldonderzoek naar het herbestemmen van slibrijk sediment en door achteroevers adaptiever te maken.

Naast HZ University of Applied Sciences doen partijen als Wageningen Envorinmental Reseacrh, Deltares, Stichting EcoShape, Waterrecreatie Nederland, Sportvisserij Nederland, ZMF, Nioz en de provincie Zeeland mee.