Vacature: Lid Raad van Toezicht (vrouw/man)

Hét kennisinstituut aan de Zeeuwse kust! 

HZ University of Applied Sciences (HZ) is hét kennisinstituut voor hoger beroepsonderwijs in de provincie Zeeland, met een unieke ligging aan de Zeeuwse kust. 

Volgens de Keuzegids HBO Voltijd behoort HZ tot één van de beste hogescholen van Nederland. Ruim 4700 studenten volgen bij ons een voltijd-, deeltijd-opleiding op bachelor niveau, een opleiding op associate degree niveau of een master opleiding. Ook kunnen studenten kiezen voor vervolgtrajecten en zo mogelijk in combinatie met werken en leren. De HZ is gevestigd in Vlissingen, Middelburg en Roosendaal. 

Vanwege het vertrek per 1 juli 2019 van een statutair niet herbenoembaar lid van de Raad van Toezicht, is HZ op zoek naar een nieuw 

Lid Raad van Toezicht (vrouw/man). 

U beschikt over ervaring op het gebied onderwijs, onderzoek en kwaliteitszorg (bij voorkeur in het hoger onderwijs). Daarnaast draagt u of heeft u eindverantwoordelijkheid gedragen binnen een grote organisatie. U beschikt over een relatienetwerk binnen of buiten de regio. Zie verder bijgevoegd overzicht met daarin de profielkenmerken van de Raad van Toezicht. 

Op voordracht van de Hogeschoolraad (medezeggenschapsorgaan) wordt u door de Raad van Toezicht benoemd voor een periode van 4 jaar. 

Als lid Raad van Toezicht heeft u de taak om toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken betreffende HZ. U staat tevens het College van Bestuur bij met raad en advies. U bent kritische partner van het college. Ten slotte bent u als lid van de Raad van Toezicht de werkgever van het College van Bestuur. Deze taken vervult u in collegiaal verband met de andere leden van de Raad van Toezicht. Elk lid van de Raad van Toezicht is tevens lid van een of meerdere RvT-commissies. U gaat in ieder geval deelnemen in de Commissie Kwaliteitszorg onderwijs, praktijkgericht onderzoek en valorisatie. 

Op uw werkzaamheden is van toepassing de Branchecode Goed Bestuur van het HBO, de statuten van de stichting HZ en het bestuurs- en beheersreglement van de HZ. 

Als lid van de Raad van Toezicht vergadert u minimaal zes keer per jaar met het College van Bestuur, exclusief eventuele ingelaste vergaderingen. Daarnaast kan het zijn dat u met de andere leden Raad van Toezicht bijeenkomt voor een onderling overleg. U neemt deel aan diverse commissievergaderingen. Voorts is er tweemaal per jaar een overleg met de Hogeschoolraad. 2 

Meer informatie 

Algemene informatie over HZ treft u aan op www.hz.nl, waar onder andere de jaarverslagen zijn gepubliceerd. Voor een algemene oriëntatie kunt u contact opnemen met de heer J.L. Dane MSc. BA, voorzitter College van Bestuur (john.dane@hz.nl) en mr. drs. A.J.G. Poppelaars, voorzitter Raad van Toezicht (ajgpoppelaars@zeelandnet.nl). De vacature, inclusief de bijlage profielkenmerken rvt-leden HZ vindt u hier.

Sollicitatie 

Uw sollicitatiebrief inclusief curriculum vitae kunt u tot en met 21 september 2019 onder vermelding van “vacature RvT” richten aan de heer mr. drs. A.J.G. Poppelaars, voorzitter Raad van Toezicht van HZ University of Applied Sciences, Postbus 364, 4380 AJ Vlissingen of per mail toezenden aan de secretaris van de Raad van Toezicht, mr. M. de Klerk (m.de.klerk@hz.nl).