Het onderzoeksproject ‘Geen zee te hoog’ is gehonoreerd met een RAAK PRO-subsidie van Regieorgaan SIA. Bij het vierjarige project zijn onder meer de HZ-onderzoeksgroepen Waterveiligheid en Ruimtegebruik en Building with Nature betrokken.

Het project gaat op 1 juni van start. Hoofdvraag is: ‘Hoe kan in de ruimtelijke inrichting van land-waterovergangen geanticipeerd worden op verschillende scenario’s voor (versnelde) zeespiegelstijging?’

De onderzoekers richten zich op de zeedijken langs de Westerschelde. Ze kijken naar het ‘landschap van de toekomst’ dat bijdraagt aan de waterveiligheid en de ruimtelijke kwaliteit. Wat betreft dat laatste gaat het om een hoge gebruik-, beleving en toekomstwaarde. Belangrijk aspect is het maatschappelijk draagvlak voor de gekozen oplossingen.

Naast penvoerder HZ doen Wageningen University & Research, NIOZ, Natuurmonumenten, provincie Zeeland, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Kapelle, Reimerswaal en Vlissingen.