Onderzoek HZ naar maatschappelijke impact drijvende zonneparken

Een artikel van onderzoeker Vincent Bax van het HZ-lectoraat Building with Nature over de maatschappelijke implicaties van drijvende zonnepanelen is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Energy Research and Social Science’. HZ-collega’s Wietse van de Lageweg en Teun Terpstra en studenten Bas van den Berg en Rik Hoosemans hebben aan het onderzoek en het artikel bijgedragen. In het artikel ‘Will it float?’ maken zij duidelijk dat niet iedereen hetzelfde aankijkt tegen drijvende zonneparken.

In de zomer van 2020 zijn op initiatief van TNO drie drijvende zonneplatforms geïnstalleerd op het Oostvoornse Meer in de gemeente Westvoorne. De pilot trekt veel aandacht. In het dichtbevolkte Nederland is er weinig grond beschikbaar voor grootschalige wind- en zonneparken die nodig zijn in de transitie naar duurzame vormen van energie.

Zonne-energie op water kan daarom een grote rol spelen in de toekomst. Deskundigen zien in waterland Nederland veel mogelijkheden op water, bijvoorbeeld op de Noordzee tussen de offshore windturbines. In 2050 kan volgens TNO 45 gigawattpiek aan zonne-energie op de Noordzee worden opgewekt. De proef in Oostvoorne loopt op dit soort ontwikkelingen vooruit. Een consortium onder leiding van TNO heeft onderzocht of de zonnepanelen, die op verschillende typen drijvers zijn gemonteerd, bestand zijn tegen hoge golven en harde wind en wat de effecten zijn op het leven onder water.

Interviews

Onderzoekers en studenten van de HZ hebben naar de maatschappelijke impact van dit soort initiatieven gekeken. Hierover was nog weinig bekend. Zij hebben interviews gehouden met stakeholders rondom het meer. Ook zijn er enquêtes uitgezet onder recreanten over hoe zij de drijvende constructies ervaren. Onder deze groep is veel draagvlak voor het project. Recreanten zien het brede maatschappelijke belang en zijn positief over de rol van de ontwikkelaars en autoriteiten op dit vlak.

Inpassing

Mensen uit de omgeving van het meer reageren meer behoudend. Zij kijken de kat uit de boom, omdat er nog maar weinig bekend is over drijvende zonneparken. Er is nog veel onduidelijk over de effecten op bijvoorbeeld het onderwaterleven en of en op welke manier de drijvende systemen de gebruiksfuncties van het meer beïnvloeden. De grootste zorg van deze groep is echter hoe dit soort constructies worden ingepast in het landschap. Een goede locatie of andere maatregelen zouden deze bezwaren deels kunnen wegnemen.