Uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2022 blijkt dat HZ-studenten opnieuw tevreden zijn over hun opleiding en hogeschool. Op alle landelijk getoetste thema’s geven de studenten de HZ een score die weer significant hoger ligt ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Waardering van studenten
Van januari tot en met maart 2022 gaven studenten hun oordeel over hun studie. Dit jaar was de HZ-respons 46%, ten opzichte van een landelijke respons van 34%. De NSE-resultaten laten in het geheel een positief en stabiel beeld zien. Op vrijwel alle hoofd- en subonderdelen van de kernthema’s scoort de HZ significant boven het landelijk hbo-gemiddelde (49 van de 50 onderdelen en op 1 onderdeel gelijk). Daarnaast zijn er deze editie voor de HZ zes nieuwe keuzethema’s gekozen. Onderstaand een kort overzicht van de belangrijkste resultaten.

Resultaten kernthema's, deze zijn vergeleken met andere hogescholen (benchmark):

  • HZ-studenten zijn tevreden over hun ‘opleiding in het algemeen’ (3,80 op een schaal van 5) en ‘de sfeer op de opleiding’ (4,19). Ze antwoordden daarnaast positief op de vraag ‘zou je jouw opleiding opnieuw kiezen’ (3,78).
  • Van het kernthema ‘tevredenheid in het algemeen’ worden de ‘sfeer' (4,19), 'studiebegeleiding' (3,89), ‘studiefaciliteiten’ (3,89) en ‘verworven algemene vaardigheden’ (3,89) het hoogst gewaardeerd. De resultaten op de onderdelen ‘sfeer’, ‘studiebegeleiding’ en ‘studiefaciliteiten’ laten bovendien een significante stijging zien ten opzichte van vorig jaar.

Resultaten keuzethema's, deze zijn op eigen instellingsniveau onderzocht en niet vergeleken met andere hogescholen:

  • Op de keuzethema’s ‘internationale aspecten’ (3,53), ‘vaardigheden praktijkgericht onderzoek’ (3,79), ‘gelijke behandeling’ (4,01), ‘verdiepend leren’ (3,94), ‘reflectie’ (3,54), ‘stages: opleiding’ (3,69) en ‘stages: ervaring’ (4,18) scoort de HZ goed tot zeer goed.

Een bevestiging
“We waarderen het dat onze studenten ook dit jaar weer hun ervaringen met ons hebben gedeeld in de Nationale Studenten Enquête”, vertelt John Dane, voorzitter College van Bestuur. “We zijn er trots op dat de resultaten het persoonlijke karakter van onze hogeschool bevestigen en dat we continuïteit in de kwaliteit bieden. Studenten voelen zich thuis bij hun opleiding. Het is ook fijn om te horen dat ze zeer tevreden zijn over de voorbereiding op hun beroepsloopbaan en de mate waarin we in het onderwijs aansluiten op actuele ontwikkelingen. We werken continu samen met het werkveld, om zo de professionals van de toekomst op te leiden. Met veel dank aan al onze medewerkers die zich hier vol overgave voor inzetten.”

Verbeteren en innoveren
De NSE vormt een bron van informatie voor de HZ en voor toekomstige HZ-studenten. De resultaten worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie te blijven verbeteren en om te innoveren. Studiekiezers zien de kwaliteit van de school door de ogen van de huidige student, wat kan helpen bij het maken van de studiekeuze.

Nationale Studenten Enquête
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een jaarlijks landelijk tevredenheidsonderzoek onder studenten uit het hoger onderwijs. Dit jaar zijn studenten van 73 hogescholen en universiteiten uitgenodigd om de NSE in te vullen. De NSE-resultaten worden per opleiding gepubliceerd op www.studiekeuze123.nl en dienen als basis voor onder meer de Keuzegidsen. De NSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Dit is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.