HZ heeft akkoord op kwaliteitsafspraken

De HZ heeft als eerste van de 37 hogescholen in Nederland een akkoord van de minister van OC&W ontvangen op haar Kwaliteitsplan in het kader van de Kwaliteitsafspraken. Het grootste deel van de financiële middelen die beschikbaar komen, wordt verdeeld over de HZ-opleidingen. De rest van het budget komt centraal beschikbaar voor HZ brede projecten.

De opbrengsten die zijn ontstaan vanwege het afschaffen van de basisbeurs en de invoering van het studievoorschot, worden in de periode 2019-2024 verdeeld over de onderwijsinstellingen. De opdracht is om deze te investeren in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 

In samenspraak met medewerkers, studenten, de hogeschoolraad, het management, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht heeft de HZ het Kwaliteitsplan opgesteld. Dit plan beschrijft hoe de HZ de middelen wil inzetten en welke doelen daarbij horen. De keuzes die zijn gemaakt sluiten nauw aan bij het Instellingsplan 2018-2021, zodat de kwaliteitsafspraken ingebed zijn in de ingezette koers.

Welke keuzes maakt de HZ?
De volgende plannen zijn voorgesteld en goedgekeurd:

Behoud en mogelijke uitbreiding van Onderwijzend Personeel 
Het grootste deel van de middelen (63%) wordt verdeeld over de opleidingen. Zij kunnen deze naar eigen inzicht inzetten voor het behoud en de mogelijke uitbreiding van het Onderwijzend Personeel en verlaging van de docent-student-ratio (DS-ratio). Zo geeft de HZ de kwaliteit van het kleinschalige onderwijs en onderzoek een extra impuls, passend bij ‘de persoonlijke hogeschool’. 

Versterking van de HZ community en studentparticipatie
De HZ wil de gemeenschapsvorming en studentenparticipatie verder versterken door onder meer extra te investeren in de facilitering van opleidingscommissies en studieverenigingen, de aansluiting tussen voortgezet onderwijs, mbo en hbo te verbeteren, de mentale begeleiding van studenten te intensiveren en studenten meer mogelijkheden te bieden hun talenten te ontwikkelen door bijvoorbeeld deelname aan het Honours Programme.

Versterking van HZ als lerende en samenwerkende organisatie
Succesvol en uitdagend onderwijs en onderzoek wordt in sterke mate bepaald door de kracht en kwaliteit van teams als collectief en de individuele medewerkers daarbinnen. De komende jaren focust de HZ nog sterker op teamsamenstelling, teamontwikkeling en het in hun kracht zetten van medewerkers.

Doorontwikkeling van een inspirerende campus 
De HZ profileert zich met Student- en Procesgericht Onderwijs, met als kenmerken intensief, kleinschalig en uitdagend onderwijs en integratie van onderwijs en onderzoek. Een goede fysieke en digitale campus vormen hier een belangrijk onderdeel in. De HZ investeert in de doorontwikkeling hiervan.

Meer weten? 
Lees het volledige HZ Kwaliteitsplan

De kwaliteitsafspraken
In 2018 heeft de minister van OCW afspraken gemaakt met de Vereniging van Universiteiten, de Vereniging Hogescholen, het Interstedelijk Studenten Overleg en de Landelijke Studentenvakbond over de vormgeving van kwaliteitsafspraken hoger onderwijs 2019 tot en met 2024. De middelen die vrijkomen vanwege de afschaffing van de basisbeurs in 2015 en de invoering van het studievoorschot worden gekoppeld aan deze afspraken en worden naar rato verdeeld over hogescholen. Zij zijn aan zet om, in dialoog met hun doelgroepen, de aanwending van de middelen op lokaal niveau te vertalen in concrete maatregelen en beleid.