Het C-SCAPE project heeft een financiering van 1 miljoen euro gekregen in het kader van het NWO programma ‘Living Labs in the Dutch Delta’. De C-SCAPE samenwerking bestaat uit HZ University of Applied Sciences, Universiteit Leiden, Universiteit Groningen, Deltares en staat onder leiding van TU Delft. Het doel van C-SCAPE is om de lange-termijn mogelijkheden voor zandige oplossingen voor een veilig en klimaat-adaptief kustbeheer te evalueren.

C-SCAPE: Zandige klimaatadaptatie maatregelen voor duurzame kustontwikkeling
Zandsuppleties op de kust zijn onmisbaar als natuurlijke maatregel tegen overstromingen. Tegelijkertijd bieden ze unieke kansen voor natuur en maatschappij. Door klimaatverandering is een sterke toename van het jaarlijkse suppletievolume voorzien. C-SCAPE wil de kennis en instrumenten ontwikkelen die deze schaalsprong mogelijk maken. Hiervoor wordt een Living Lab ingericht rond twee recente, grootschalige kustversterkingsprojecten (Zandmotor, Hondsbossche Duinen). Op deze unieke locaties verrijken we bestaande meetreeksen met aanvullende metingen, die inzicht geven in de morfologische, ecologische en socio-economische effecten van grootschalige suppleties. Ook locaties langs de Zeeuwse kust en de Wadden zullen onderzocht worden om een compleet beeld van de Nederlandse kust te krijgen. Hierdoor kunnen toekomstige klimaatadaptatie maatregelen beter ontworpen en geëvalueerd worden.

Samenwerken om onze kusten te beschermen en vorm te geven richting de toekomst
Het C-SCAPE project is een samenwerking tussen HZ University of Applied Sciences, meerdere kennisinstituten en het werkveld. De onderzoeksgroep Building with Nature neemt vanuit de HZ University of Applied Sciences deel aan C-SCAPE. Dr. Wietse van de Lageweg schreef mee aan het voorstel: ‘Ons werkpakket richt zich op het identificeren van kritische succesfactoren van maatschappelijk gebruik van het kustlandschap. We willen bijvoorbeeld graag beter begrijpen wat de toegevoegde waarde is van natuurlijke dynamiek als onderdeel van zandige suppleties op de beleving van gebruikers’. Vanuit het werkveld zullen onder andere Province of Noord Holland, Staatsbosbeheer, Zeeuwse Kustgemeentes, Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, OBN, Van Oord, Witteveen+Bos, Natuurmonumenten, Svasek en WWF bijdragen aan C-SCAPE.

Vier toekenningen binnen het programma Living Labs in the Dutch Delta
Als een laaggelegen delta moet Nederland zich voorbereiden op de mogelijke gevolgen van zeespiegelstijging, bodemdaling, klimaatverandering en de toenemende menselijke druk. HZ University of Applied Sciences neemt deel aan drie van de vier onderzoeksprojecten die van start gaan binnen het programma Living labs in the Dutch delta. De projecten gaan over grootschalige, op natuur gebaseerde ingrepen in het kust- en rivierengebied: de Zandmotor en Hondsbossche Duinen, de Hedwige-Prosperpolder en de Grensmaas. De projecten ontwikkelen kennis die de waterveiligheid en de veerkracht van het watersysteem verbetert. Het programma is een samenwerking tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek, ontwikkeld door NWO, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en diverse publieke en private partners binnen het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat NKWK.