Voornemen tot verhuizing Academie voor Technologie & Innovatie naar Middelburg

Het afgelopen jaar hebben we als HZ bekeken hoe we tot een optimale indeling kunnen komen van onze opleidingen en studentenpopulatie over de huidige locatie aan de Edisonweg en de nieuwe locaties aan Het Groene Woud in Middelburg (verbouwing) en de Boulevard Bankert in Vlissingen (nieuwbouw). Inmiddels bestaat het voornemen om de Academie voor Technologie & Innovatie in 2018 naar het gebouw aan Het Groene Woud in Middelburg te verhuizen.

Samenwerking 
We hebben dit voornemen omdat we in Zeeland het hoger technisch onderwijs en onderzoek willen versterken. Het huisvesten van de technische opleidingen in Middelburg biedt diverse kansen. 
Op het vlak van onder meer samenwerking, internationalisering en het gezamenlijk delen van faciliteiten, binnen de HZ maar juist ook met andere partijen. ‘Shared facilities’ kunnen we efficiënt en effectief opzetten in samenwerking met onder meer University College Roosevelt. Ook Scalda en het voortgezet onderwijs kunnen er mogelijk gebruik van maken.
De nieuwe locatie biedt alle mogelijkheden om een leeromgeving te creëren die past bij wat nodig is voor modern technisch onderwijs. Denk hierbij aan laboratoria, ontwerpruimtes en innovatiestudios. Als de academie verhuist, zal dit gefaseerd plaatsvinden.
De stip op de horizon is uiteindelijk het realiseren van een Bѐta college, een ambitie die aansluit bij de wens voor toekomstbestendig hoger onderwijs in Nederland. Om de plannen te kunnen realiseren en het hoger technisch onderwijs en onderzoek door te kunnen ontwikkelen, is het van belang dat de provincie en het rijk dit financieel ondersteunen.  

Een Zeeuws kennisinstituut
Uitgangspunt van de HZ bij deze initiatieven is het creëren van een duurzaam toekomstperspectief. Een vitale positie van de HZ is essentieel, zowel voor de hogeschool zelf als voor Zeeland als geheel. Daarom wordt er ook verder gekeken dan de gemeentegrenzen van Vlissingen. 

De hoofdlocatie blijft gehuisvest in Vlissingen aan de Edisonweg 4. Tevens wordt in 2017 gestart met de planprocedure voor de nieuwbouw aan de Boulevard Bankert waar de maritieme en logistieke opleidingen naar terug verhuizen. De wens bestaat om het stadsgewest Vlissingen-Middelburg nadrukkelijker als studentenregio te profileren.