Building with Nature

Klimaatverandering, zeespiegelstijging en natuurrampen zijn onontkoombaar. Vooral delta’s zijn ontvankelijk voor deze fenomenen en daarom speelt kustverdediging een belangrijke rol in deze gebieden. Uit ervaring weten we inmiddels dat natuurlijke oplossingen veerkrachtiger zijn om verstoringen te weerstaan. Hoe kunnen we in de kustverdediging zoveel mogelijk gebruik maken van de natuur, zodat het naast veiligheid ook mogelijkheden biedt voor recreatie? Onderzoeksgroep Building with Nature pakt deze vraagstukken op.

Natuurlijke kustverdediging
Nederland heeft voor een groot deel een zandige kust, die bestaat uit strand en duinen. Zo’n kust kan in stand blijven door het samenspel van zand, wind, golven en stroming. Een voorbeeld van een Building with Nature benadering is het aanvullen van het tekort aan zand, waarna het aan de natuur wordt overgelaten de kust in stand te houden, met als extra voordeel dat het strand ook recreatie beschikbaar is.

Naast zandige kusten heeft Nederland ook dijken als kustverdediging. Ook hier kan de Building with Nature benadering een rol spelen, bijvoorbeeld met de aanleg van kunstmatige oesterriffen, of door het herstel van schorren waardoor de golfaanval op de dijk verminderd wordt, en tevens de natuurwaarden van de kust worden verhoogd. Hiernaast doet de onderzoeksgroep ook onderzoek naar het verhogen van natuurwaarden op de dijken zelf, bijvoorbeeld door te onderzoeken wat de effecten van verschillende materialen en structuren van de dijkbedekking zijn.

Toegankelijke kennis 
De kennis die wordt opgedaan uit het onderzoek wordt ter beschikking gesteld en verspreid via het online kennissysteem Delta Expertise.  Zo kunnen belangrijke spelers in kustbeheer, zoals Rijkswaterstaat, altijd gebruik maken van de reeds opgedane kennis. Ook het onderwijs van HZ Delta Academy wordt verrijkt met kennis verworven uit het praktijkgericht onderzoek. 

Lectoren
Het onderzoek wordt uitgevoerd op locatie, in het veld of in het laboratorium. Binnen deze onderzoeksgroep werken twee lectoren, docent-onderzoekers, projectmedewerkers en studenten samen in projecten. Dr. Tjeerd Bouma en dr. Joost Stronkhorst zijn lectoren van deze onderzoeksgroep. De onderzoeksprojecten worden uitgevoerd samen met Imares, Deltares, Nioz en Rijkswaterstaat.  

Lector Joost Stronkhorst las in September 2016 zijn inaugurele rede 'enhancing delta resilience' op.

Projecten

Polder2C's: Living lab Hedwige-Prosperpolder

Building with Nature

Roggenplaat

Building with Nature

Meerwaarde met mosselen

Building with Nature

Bekijk alle projecten