Marianne Erkelens

Extern Onderzoeker Onderwijsexcellentie Voortgezet Onderwijs

Sinds het afronden van de lerarenopleiding biologie is Marianne Erkelens werkzaam voor de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW). Op dit moment is zij werkzaam op het Toorop Talent College (VMBO locatie van de CSW) als docente biologie en mens & natuur.
Mens & natuur is een geïntegreerd vak bestaande uit de vakken biologie, natuur- en scheikunde. De mogelijkheid om binnen mens & natuur veel practica uit te voeren is voor Marianne één van de aantrekkelijke kanten van dit vak. Leerlingen leren hierbij op een andere manier, doordat zij ervaren middels zien en/of doen.
Binnen de CSW is Marianne al vele jaren bedenker, organisator en voortrekker bij vakoverstijgende projecten. Middels projectmatig leren raken de leerlingen bekend met het werkveld buiten de school en worden bedrijven en organisaties de school binnengehaald. 

Om de kwaliteit van onderwijs te vergroten en ontwikkelingen in het onderwijs goed in te zetten heeft Marianne de HBO master Leren en innoveren gevolgd en afgerond. Op een onderzoeksmatige manier kijken naar het onderwijs helpt dit te verbeteren. Zo heeft Marianne onder andere  onderzoek gedaan naar samenwerkend leren, instructie bij practica en motivatie van de VMBO leerling. Praktijkonderzoek waarmee direct in de les, in de klas en op de school aan de slag kan worden gegaan.

Het onderzoek doen naar onderwijsexcellentie sluit aan op de taken van Marianne binnen de CSW. Marianne is er van overtuigd dat verder kijken dan de eigen school en samenwerken met anderen van belang is voor de verdere onderwijsontwikkeling. Het delen van ervaringen en elkaar inspireren, het samen kijken hoe het beter kan. 

Marianne is niet werkzaam voor de HZ University of Applied Sciences, echter wel verbonden aan het HZ-lectoraat Onderwijsexcellentie Voortgezet Onderwijs als onderzoeker.