Hilde Kooiker-Den Boer

Docent-onderzoeker Onderwijsexcellentie

E: h.s.kooiker@hz.nl

Hilde studeerde in 1998 af als leerkracht basisonderwijs. Daarna studeerde zij Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Zij was tien jaar werkzaam in het basisonderwijs als groepsleerkracht en intern begeleider. Sinds september 2012 is zijn docent Nederlands aan de pabo. Taalontwikkeling, en met name de manier waarop kinderen leren lezen en schrijven, heeft altijd al haar warme belangstelling gehad.  Er is al veel bekend over de processen die plaats vinden tijdens het lezen en schrijven en de factoren die daarop van invloed zijn. Deze kennis wordt echter nog niet altijd vertaald naar de onderwijspraktijk. 

In april 2018 is Hilde gestart met een promotieonderzoek waarin zij verkent welke mogelijkheden er zijn om het werken aan lees- en schrijfvaardigheden te integreren in onderwijs in Wetenschap & Technologie en onderzoekt wat het effect van deze integratie is op de leeropbrengsten van leerlingen in de bovenbouw van de basisschool. We zien dat het taalonderwijs momenteel sterk verkaveld is, dit geldt zowel voor deelvaardigheden binnen taal als voor het taalonderwijs ten opzichte van andere vakken. De taalkennis die leerlingen zich in de taalles eigen maken, wordt door leerkrachten nauwelijks ingezet bij andere vakken. In de vakspecifieke Trendanalyse 2015 van de SLO worden het ontkavelen van het taalonderwijs en het zoeken naar mogelijkheden om vakoverstijgend te werken aan taalonderwijs dan ook genoemd als actiepunten om het taalonderwijs te versterken.