Veelgestelde vragen OUD

Laatste update: 3 september 2020 (wonen en werken in het buitenland)

De HZ volgt het nieuws over het coronavirus op de voet. Omdat we ons kunnen voorstellen dat er vragen leven, hebben we een FAQ opgesteld. De informatie kan worden aangepast op het moment dat het RIVM of het Ministerie van Buitenlandse Zaken hun adviezen aanpassen.

Stappen van juni-september 

Wat is wanneer mogelijk op de HZ?

Bekijk in ons handige HZ-schema wat er van juni tot september mogelijk is op de HZ.

Maatregelen op de HZ

Wat is het HZ-beleid?

De HZ volgt de berichtgeving en aanbevelingen op van het RIVM en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bekijk de meest actuele informatie van het RIVM.

Wat zijn de algemene regels?

Onthoud de volgende regels

Houd afstand van 1,5 meter tot anderen;
Was je handen vaak;
Volg de bewegwijzering;
Ben je verkouden? Blijf thuis;
Ben jij of een huisgenoot kortademig of heeft een van jullie koorts? Blijf thuis!

Welke maatregelen heeft de HZ genomen?

De HZ doet er alles aan om een veilige hogeschool te bieden. We hebben op de locaties extra hygiëne en logistieke maatregelen genomen in lijn met de RIVM-richtlijnen. We houden rekening met zo min mogelijk ‘contactmomenten’ tussen personen en met maximale groepsgroottes. Hierdoor is er minder ruimte beschikbaar. Mede daarom blijft een groot deel van het onderwijs online aangeboden worden.

Kom je binnenkort naar HZ? Bereid je dan goed voor. We doen alles wat we kunnen om ervoor te zorgen dat je bezoek veilig is. 

Gezondheid en hygiëne

Wat kan ik zelf doen?

Zorg zoals altijd voor persoonlijke hygiëne. De belangrijkste maatregelen zijn heel simpel:

 • Was je handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Of gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg.
 • Was of desinfecteer je handen na hoesten of niezen.
 • Gebruik een handdesinfecterend middel op alcoholbasis als water en zeep niet beschikbaar zijn.
 • Reinig en desinfecteer regelmatig aangeraakte objecten en oppervlakken.
 • Mijd social contacten
 • Werk of studeer thuis
 • Schud geen handen 
Ik heb gezondheidsklachten

Heb je serieuze klachten als verkoudheid, hoesten en/of koorts? Blijf thuis en meld je ziek. Worden de klachten erger, neem dan telefonisch contact op met je huisarts of de GGD. 

Meld het direct bij je opleidingscoördinator of leidinggevende indien bij jou de verdenking bestaat van besmetting met het coronavirus en meld je ook ziek. Ben je een internationale student? Informeer dan ook het International Office per e-mail via internationaloffice@hz.nl

Moet ik een mondkapje dragen op de HZ?

Het gebruik van een mondkapje is een individuele keuze en is in de gebouwen niet verplicht. Voel je je hier prettig bij en heb je er geen bij je? Er zijn mondkapjes verkrijgbaar bij de recepties. 

Een mondkapje is wel verplicht als je met meerdere reizigers gebruik maakt van een HZ-auto. Ook dan kun je er een krijgen bij een van de recepties.

Onderwijs en onderzoek op de HZ

Gaat het onderwijs op de HZ door?

De HZ blijft de komende periode zoveel mogelijk onderwijs op afstand geven. Sinds 15 juni mogen weer beperkte onderwijsactiviteiten op locatie plaatsvinden: praktijklessen, examens, tentamens en begeleiding van kwetsbare studenten voor zover dit online niet lukt. 

Vanaf september krijg je als student een combinatie van online onderwijs en 'on campus' onderwijs. Dit laatste is onderwijs op de HZ-locatie. Hoe de verhouding hiertussen is hangt onder meer af van je opleiding (denk aan de hoeveelheid praktijklessen) en ook in welk jaar van je studie je zit.

Gaat het onderzoek op de HZ door?

Het praktijkgericht onderzoek door studenten en medewerkers mag doorgaan op de fysieke locatie van de HZ, mits passend binnen de algemene instructies van het RIVM en de GGD. Als toegang tot de laboratoria gewenst is, kun je je wenden tot de opleidingscoordinator of de coordinator van de onderzoeksgroep.

Zijn de gebouwen van de HZ geopend?

De HZ verzoekt studenten en medewerkers nog steeds om, waar mogelijk, thuis te werken en te studeren. De gebouwen zijn sinds juni weer verder opengesteld. Op dit moment geldt er een zomerrooster voor beide locaties. 

Mag ik met het openbaar vervoer naar de HZ reizen?

Ja, maar gebruik het openbaar vervoer alleen voor noodzakelijke reizen. Onderwijs activiteiten die gepland zijn op de HZ kunnen gezien worden als noodzakelijk. HZ heeft met regionale OV organisaties afspraken gemaakt waardoor het reizen in de spits beperkt mogelijk is . 

Per 1 juni is het dragen van een niet-medisch mondkapje in de bus, trein, tram en metro en op de veerboten verplicht. Meer informatie vind je hier.

Kan ik boeken lenen in de mediatheek?

De uitleenbalie van de mediatheek is vanaf maandag 17 augustus weer open. 

Studenten

Studievoortgang

Studievoortgang

De HZ doet er alles aan om negatieve gevolgen te beperken en problemen in deze periode gezamenlijk op te lossen. Informatie over de (digitale) lessen, tentamens en toetsen worden via de opleidingen gecommuniceerd.

Wat betekenen de maatregelen voor mijn toetsen/tentamens?

De geplande toetsen en tentamens gaan gewoon door, maar in een andere (online) vorm. Per toets wordt bekeken of, in welke vorm en op welk moment deze kan plaatsvinden. Alle studenten worden door de opleiding geïnformeerd over het moment en vorm. Mocht je hierover vragen hebben, neem dan contact op met je opleiding. 

Zijn er mogelijkheden voor een extra herkansing van een of meerdere toetsen?

Ja, daar zijn mogelijkheden voor. Door de maatregelen rondom het coronavirus zal de examencommissie flexibel omgaan met verzoeken voor een extra herkansing van toetsen. Om in aanmerking te komen voor een extra herkansing dient de examencommissie een schriftelijk verzoek te ontvangen. Dit schriftelijk verzoek dient te worden ingeleverd door de studenten en moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het verzoek wordt ingediend na 24 april 2020 en heeft betrekking op cursusjaar 2019/2020
 • De tweede toetsmogelijkheid voor de toets was op of na 12 maart en voor 1 september 2020
 • Student heeft niet deelgenomen aan de tweede toetsmogelijkheid voor de toets, of voor de toets is een cijfer lager dan een 5,5 behaald
 • Het verzoek is ingediend voor 5 juni 2020 als de tweede toetsmogelijkheid op of na 12 maart maar voor 24 april 2020 heeft plaatsgevonden
 • Het verzoek is ingediend binnen 6 weken na de tweede toetsmogelijkheid als deze heeft plaatsgevonden op of na 24 april maar voor 1 september 2020

Het is mogelijk het verzoek voor meerdere toetsen te doen.

Kan ik uitstel krijgen voor een bindend studieadvies?

Studenten krijgen normaal gesproken aan het eind van het eerste jaar een advies of zij, afhankelijk van het bepaalde aantal studiepunten, door kunnen naar het volgende jaar. Door de maatregelen rondom het coronavirus kan het voorkomen dat studenten vertraging oplopen. 

De HZ heeft besloten dat:

 • Alle huidige eerstejaarsstudenten, die aan het einde van dit studiejaar (2019-2020) niet voldoen aan de propedeusenorm van 45 EC, het studieadvies zal worden uitgesteld tot het einde van hun tweede studiejaar op 31 augustus 2021
 • Studenten die aan het einde van studiejaar 2018-2019 reeds een uitgesteld studieadvies hebben gekregen, en aan het einde van dit studiejaar nog niet voldoen aan de propedeusenorm van 45 EC, geldt eveneens dat het studieadvies wordt uitgesteld tot 31 augustus 2021
 • Ook voor deeltijdstudenten geldt dat aan het einde van dit studiejaar (2019-2020) geen bindend studieadvies wordt uitgereikt en wordt uitgesteld tot 31 augustus 2021

HZ adviseert alle studenten komende tijd zoveel mogelijk studiepunten te behalen, zodat je uiteindelijk wel kunt voldoen aan alle vereisten en minder snel studievertraging oploopt.  

Ik loop studievertraging op. Kan ik nu wel starten met mijn minor?

Om verdere studievertraging te voorkomen, heeft de HZ besloten om de voorwaarde voor deelname aan de minor voor studiejaar 2020-2021 te laten vervallen. Dit betekent dat je ook kunt deelnemen aan een minor zonder je propedeuse of met minder dan 30 studiepunten in de hoofdfase behaald te hebben. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij je studieloopbaancoach of de minoreigenaar.

Ik ben van plan om met mijn propedeusediploma door te stromen naar een WO-opleiding. Moet ik ergens rekening mee houden?

Met het ministerie van OCW is de landelijke afspraak gemaakt dat voor de doorstroom van hbo-propedeuse-studenten naar een wo-bachelor voorkomen moet worden dat studenten volgend studiejaar vertraging oplopen, doordat zij één of enkele vakken niet hebben kunnen afronden. Bij een kleine studievertraging door de coronacrisis kun je daarom voorwaardelijk toegelaten worden tot de wo-opleiding. Je hebt hiervoor een afrondingsadvies van de HZ. Dit advies beantwoordt de vraag of het in de rede ligt dat je vóór 1 januari 2021 jouw propedeuse af kunt ronden.

De aanmeldingsdeadline voor een wo-bacheloropleiding is 1 juni 2020 en het afrondingsadvies moet je uiterlijk 1 augustus inleveren bij de betreffende universiteit. Zij beslissen uiteindelijk of je daadwerkelijk wordt toegelaten. Voor een afrondingsadvies of andere vragen kun je het beste contact opnemen met je studieloopbaanbegeleider.

Hoe zit het met de doorstroom van bachelor naar master?

Met het ministerie van OCW is de landelijke afspraak gemaakt dat voor de doorstroom van de bachelor naar de master voorkomen moet worden dat studenten volgend studiejaar vertraging oplopen, doordat zij één of enkele vakken niet hebben kunnen afronden. Hogescholen en universiteiten krijgen de ruimte om af te wijken van de instroomeis dat een bacheloropleiding moet zijn afgerond voorafgaand aan deelname aan een masteropleiding.

De hogescholen zullen bachelorstudenten voorwaardelijk toelaten tot hun masteropleidingen tot 1 januari 2021. Indien het de student niet lukt om de instroomeisen voor 1 januari 2021 af te ronden, dient hij/zij de opleiding te verlaten. De universiteiten communiceren uiterlijk voor 15 mei 2020 wat de voorwaarden zijn voor instroom in masteropleidingen in het studiejaar 2020-2021. 

Stage & afstuderen

Ik loop stage, welke richtlijnen moet ik volgen?

Als je stage loopt of aan het afstuderen bent, volg je de richtlijnen van het bedrijf. Dit geldt ook als je stage loopt in bijvoorbeeld een ziekenhuis. Heb je vragen of twijfels, overleg dan met de contactpersoon van je opleiding.

Ik heb een officieel document, zoals mijn diploma nodig. Hoe kom ik daar aan?

Via DUO kun je kosteloos een digitaal uittreksel van het diploma verkrijgen. Dit is een officieel document en een geldig bewijsstuk. Meer informatie vind je hier.

In urgente gevallen kan je een afspraak maken met het Studentenbureau (csa@hz.nl) als je een getuigschrift (inclusief supplement(en) en cijferlijst) nodig hebt. 

Studenten in het buitenland

Heeft de HZ contact met studenten in het buitenland?

Het International Office heeft contact met studenten in het buitenland. Afhankelijk van de situatie worden deze studenten geïnformeerd over te nemen stappen en geadviseerd over preventieve veiligheidsmaatregelen. Studenten ontvangen ook instructies van de partnerinstellingen.

Wat gebeurt er met mijn studiepunten als ik terug moet komen uit het buitenland?

De HZ probeert studenten die hun studie/stage in het buitenland moeten afbreken te helpen met een passende onderwijsoplossing. Per student wordt de situatie en de mogelijkheden bekeken.

Mag ik aankomend studiejaar voor mijn stage of studie naar het buitenland?

De HZ heeft besloten om stages en studie in het buitenland niet te annuleren voor HZ-studenten. Wel wordt het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gevolgd. 

Hoewel de meeste landen op dit moment code oranje of rood hebben, zullen op een gegeven moment landen weer code geel of groen krijgen, in elk geval de Schengen-landen.

Als het Ministerie van Buitenlandse Zaken op het moment dat je vertrekt naar het land van jouw stage of studie in een positief reisadvies geeft, dan mag je vertrekken. 

Jij beslist, onder bepaalde voorwaarden
Dit betekent dat jij zelf beslist of je naar het buitenland gaat voor je stage of studie, maar neem het reisadvies in acht. Realiseer je dat het reisadvies kan veranderen en dat de ontwikkelingen en consequenties van de COVID-19 pandemie onvoorspelbaar zijn.

Houd bij het maken van je keuze rekening met het volgende: 

 • Hoe realistisch is het dat je naar het land van bestemming toe kan gaan?
 • Biedt het stagebedrijf je de mogelijkheid om je stage uit te stellen naar het volgende semester?
 • Als het stagebedrijf je aanbiedt om op afstand te werken, krijg je dan ook de culturele ervaring die je verwacht? Dit is een belangrijk onderdeel van je ervaring in het buitenland.
 • Als je je studie of stage in het buitenland uitstelt naar het volgende semester, wat is dan het alternatief voor aankomend semester? 

Als je besluit om naar het buitenland te gaan: 

 • Maak een ‘plan B’ voor als je studie of stage in het buitenland op het laatste moment toch niet doorgaat.
 • Plan B: kun je bijvoorbeeld een minor volgen aankomend semester? Kun je je daar nog voor inschrijven?
 • Wanneer je programmacoördinator of SLC een overzicht heeft van je plannen, dan kunnen zij met jou de alternatieven bespreken.

We adviseren je op het laatste moment een ticket te kopen of een ticket te kopen dat je kan annuleren. 

Wat zijn de contactgegevens van het International Office?
 • Voor stage, Astrid Umbgrove, astrid.umbgrove@hz.nl of bel naar 0118-489747 (telefoon wordt automatisch doorgeschakeld naar een privénummer)
 • Voor studie, Johanetta van Wanrooij: jvlies@hz.nl of bel naar 0118-489118 (telefoon wordt automatisch doorgeschakeld naar een privénummer)
 • Algemeen: internationaloffice@hz.nl

Internationale reizen

Wat moet ik doen als ik uit een hoog risico gebied naar Nederland kom?

Als je vanuit een hoog-risicogebied naar Nederland komt, is het dringende advies om in quarantaine te gaan. Je wordt hierover door de luchtvaartmaatschappij geïnformeerd. Dit betekent dat je tijdelijk je woning of verblijfplaats niet mag verlaten. Het dringende advies is daarnaast het contact met eventueel aanwezige familieleden en derden te vermijden. Voor nadere vragen kun je contact opnemen met de huisarts. Bemanningsleden van luchtvaartmaatschappijen, medisch personeel, zeevarenden en diplomaten zijn uitgezonderd van deze quarantainemaatregel.

Bron: www.rijksoverheid.nl 

Kunnen reisadviezen veranderen?

Ja. Bekijk voor de meest actuele informatie de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Financiën 

Moet ik collegegeld blijven betalen?

De HZ krijgt vragen over het verlagen of tijdelijk stopzetten van de betaling van collegegeld. We begrijpen dat het coronavirus veel impact heeft, maar het collegegeld moet doorbetaald worden. Het onderwijs vindt nog steeds plaats en wordt gegeven via digitale middelen. Daarnaast is het collegegeld vastgesteld door de overheid en is de HZ niet bevoegd hier een keuze of wijziging in te maken. Graag verwijzen we je door naar de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), hier vind je de mogelijkheden die de overheid biedt voor studiefinanciering en collegegeldkrediet.

Kom ik in aanmerking voor financiële compensatie van les-, cursus- of collegegeld? Zo ja, hoe?

Iedereen die tussen 1 september 2020 en 31 januari 2021 een associate degree, bachelor of master aan het hbo behaald en aan de voorwaarden voldoet, ontvangt in 2021 eenmalig een compensatiebedrag. Voor een student in het hoger onderwijs is dat een bedrag van € 535,-. N.B. Deze regeling geldt voor studenten uit Nederland en voor studenten binnen de EU.

Wat moet ik doen om deze financiële compensatie te ontvangen?
Als je gegevens bij DUO bekend zijn, hoef je niets te doen en maakt DUO het bedrag automatisch naar je over. Als er gegevens van je ontbreken, zoekt DUO contact om deze op te vragen. Je ontvangt het bedrag uiterlijk 31 maart 2021.

Lees het rustig na op de website van DUO.

Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming omdat mijn extra basisbeurs of aanvullende beurs wegvalt? Zo ja, hoe?

Studenten van wie in de maanden juni, juli, augustus of september 2020 het recht op een aanvullende beurs verloopt, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Voor studenten in het hoger onderwijs met een aanvullende beurs gaat het om een bedrag van € 1.500,-.

Wat moet ik doen om de tegemoetkoming te ontvangen?
Als je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming hoef je niets te doen. DUO zorgt ervoor dat je het bedrag automatisch op je rekening krijgt gestort. Je ontvangt het bedrag uiterlijk 30 september 2020.

Lees het rustig na op de website van DUO.

Ik kom in de financiële problemen. Wat kan ik doen?

Heb je nu financiële problemen en ontvang je studiefinanciering, dan raden we je aan om te kijken naar de mogelijkheden die DUO aanbiedt. Je vindt informatie op deze pagina van DUO en bij de vragen en antwoorden.

Kom je niet in aanmerking voor bovenstaande, dan kun je contact opnemen met je studentendecaan om te bekijken of er wellicht andere regelingen zijn.

Ontvang ik door de coronacrisis meer reisrecht?

Studenten die een opleiding volgen aan een hogeschool of universiteit, kunnen 3 maanden extra reisrecht binnen het recht op studiefinanciering krijgen. Dat kan als zij in maart hun recht op het studentenreisproduct gebruikten of in die maand een ov-vergoeding voor het buitenland ontvingen. Je hoeft je reisproduct niet stop te zetten om gebruik te kunnen maken van de drie extra maanden reisrecht. 

Studie kiezen en aanmelden

Tot wanneer kan ik me aanmelden voor een nieuwe opleiding?

Normaal gesproken geldt het advies om je voor 1 mei aan te melden, maar door de maatregelen tegen het coronavirus is dit verschoven naar 1 juni. Als je je na 1 juni aanmeldt, dan word je pas toegelaten tot de opleiding wanneer je de studiekeuzecheck met goed resultaat hebt doorlopen. Dit kan betekenen dat je bij een negatief studiekeuzeadvies niet wordt toegelaten. 

Gaan de Open Dag en Meeloopdagen door?

Er zijn momenteel geen Open Dagen en Meeloopdagen op locatie. We helpen je graag online met je studiekeuze: we hebben een groot aanbod aan online studiekeuzeactiviteiten. Het volledige overzicht vind je hier. Wil je een online voorlichting volgen van een opleiding? Kijk dan bij de online Open Dag!

Ik loop op het mbo een kleine studievertraging op. Kan ik mij alsnog inschrijven voor een hbo-opleiding?

Wil jij doorstromen van het mbo naar het hbo? En kun je door de coronacrisis één of enkele kleine vakken niet afronden voor 1 september? Of zit je in de afronding van je stage? In sommige gevallen kun je dan alsnog in september 2020 starten aan de hbo-opleiding van je keuze, zonder je mbo-diploma.

Hoe werkt het?
Je wordt onder voorwaarden toegelaten tot de HZ:

 • Mbo-diploma voor januari 2021 behaald Je moet voor 1 januari 2021 je mbo-diploma hebben behaald, anders dan kun je de opleiding aan de HZ niet voortzetten.
 • Het afrondingsadvies Bij aanmelding voor een opleiding krijg je van de HZ een verwijzing naar een document: het afrondingsadvies. Dit document moet ingevuld zijn door jou, je mbo-begeleider en de mbo-instelling voordat je start met de opleiding. Het geeft antwoord op de vragen of het voor jou haalbaar is met je nieuwe hbo-opleiding te starten en je mbo voor januari 2021 af te ronden.

Vragen?
Heb je vragen over je aanmelding of deze regeling? Neem dan contact op met het Studentenbureau.

Hoe zit het met de studiekeuzecheck?

Meer informatie over de invulling van de studiekeuzecheck krijg je via de learnpagina na je inschrijving. 

Medewerkers

Hoe zit het met thuiswerken en mijn jaartaak?

HZ heeft je verzocht om zoveel mogelijk thuis te werken. Vanaf 1 juni is het ook mogelijk om weer aan de Edisonweg te werken. Kijk voor meer informatie op de HZ portal. 

De normjaartaak wordt niet aangepast. Je kunt de uren thuis als gewerkte uren aanmerken op je werk- en verlofkaart. Ook als je niet (volledig) kunt thuiswerken (bijvoorbeeld medewerkers van de catering) kun je de uren als gewerkt noteren op je werk- en verlofkaart volgens het normale werkpatroon.

Mag ik voor onderzoek wel werken op de HZ?

Het praktijkgericht onderzoek door studenten en medewerkers mag doorgaan op de fysieke locatie van de HZ, mits passend binnen de algemene instructies van het RIVM en de GGD. Als toegang tot de laboratoria gewenst is, kun je je wenden tot de opleidingscoordinator of de coordinator van de onderzoeksgroep.

Ik woon en werk in het buitenland, welke regels gelden voor mij?

Voor HZ-medewerkers geldt dat thuiswerken voor iedereen het uitgangspunt is, tenzij het echt niet anders kan. Dit geldt ook, en in sommige situaties in het bijzonder, wanneer je als medewerker in het buitenland woont. Daarom willen we medewerkers die in het buitenland wonen aandacht vragen voor onderstaande.

Wonen en/of werken in een risicogebied in het buitenland
Medewerkers die wonen in het buitenland en die in een gebied met code oranje of code rood wonen/werken, vragen we om, zolang deze code van toepassing is, alleen vanuit huis te werken. 

Restricties na een reis vanuit Nederland
Omgekeerd kunnen ook door het thuisland restricties van toepassing zijn na een reis vanuit Nederland. Zo adviseert de Belgische overheid op dit moment (01/09) reizigers vanuit onder meer de provincie Zeeland om zich bij aankomst in België preventief te laten testen en 14 dagen in zelfquarantaine te gaan. Ook dit is aanleiding om thuis te werken.

Reiskosten

Hoewel iedereen verzocht wordt thuis te werken, is besloten om de reiskosten voor woon-werkverkeer ongewijzigd aan medewerkers uit te betalen. Dit wordt dus niet aangepast.

Ziekmelden

Je moet je blijven ziekmelden bij je leidinggevende of bij de portefeuillehouder Personeel. Je leidinggevende geeft de ziekmelding door aan P&OO (poo@hz.nl). Het is in deze situatie belangrijk om te weten wat je klachten zijn dus we rekenen er op dat je bereid bent om ons van relevante (corona) informatie te voorzien.

Afspraak bij de verzuimconsulent

Heb je een afspraak voor het spreekuur bij de verzuimconsulent? Dan vindt deze niet plaats op de Edisonweg. De afspraak zal telefonisch plaatsvinden, omdat ook de locatie van ArboUnie per direct gesloten is.

Bereikbaarheid Dienst P&OO

Ook dienst P&OO werkt vanuit huis. Je kunt dienst P&OO bereiken per e-mail en voor dringende zaken bellen via de reguliere telefoonnummers.

Ontwikkelingen en maatregelen 

Wat doet de werkgroep?

Denk aan:
• het nauwgezet volgen van het nieuws
• (preventief) contact houden met de GGD en RIVM waar nodig
• informeren van studenten en medewerkers
• beantwoorden van vragen van externen
• contact onderhouden met buitenlandse partnerinstellingen
• het treffen van maatregelen waar nodig

Meer informatie

Hoe verloopt de communicatie rondom het coronavirus?

De HZ monitort de situatie zorgvuldig en anticipeert op mogelijke scenario's. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt z.s.m. gecommuniceerd via de website. Ook wordt de FAQ regelmatig aangepast. Als het nodig is communiceren we aanvullend via e-mail en social media.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Je kunt terecht bij Bert Schollema, directeur internationalisering, per e-mail: e.schollema@hz.nl of per telefoon via 06-22205676. 

Waar vind ik meer overheidsinformatie?